Hällristning L1967:3569 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,25x1,05 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 2 människofigurer, 1 cirkelfigur, 2 rader med "bemanningsstreck", ca 10 linjer och fragment, 2 obestämbara helhuggna fragment samt 4 skålgropar. Skeppet är 56 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Människofigurerna är 22-23 cm l, med helhuggna kroppar. Cirkelfiguren är 21x19 cm. De 2 raderna med "bemanningsstreck" består av 7 resp. 5 streck i varje rad, varje streck är ca 4 cm l. De obestämbara fragmenten, helt uthuggna, är 11-22 cm. Skålgroparna är 2,5-4,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Den äldre beskrivningen är justerad utifrån ändringsanmälan inkommen år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2-3415-2015) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2,5x1,25 m och 1,5x0,8 m (NV-SÖ), bestående av 5 skepp, 5 männniskofigurer, 1 ring med bihang, 3 stävliknande linjer,1 obestämbar figur, 1 fragment och 8 älvkvarnar. Skeppen är 18-55 cm l. De är enkellinjiga och det största har 6 bemanningsstreck. Det lilla är obemannat. Tre är 27-55 cm l, belägna i SÖ delen. En av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Människofigurerna är 25-29 cm h. Den ena är fallisk och bägge har svärd. Tre är 18-27 cm l, med helt uthuggen kropp och belägna i SÖ delen. Ringen med bihang är 18x21 cm. Ringen är oregelbunden och korsar en spricka i berget. Bihanget upptill liknar ett Y-tecken. Den obestämbara figuren är 20-33 cm l och belägen i SÖ delen. Fragmentet är 13 cm l och belägen i SÖ delen. Älvkvarnarna är 2-3 cm diam och 0,1-0,3 cm dj och är spridda. En är 4 cm diam och 0,5 cm dj och belägen i SÖ delen. Ristningen är grunt huggen, med undantag av det stora skeppet nederst på hällen. Hällen var vid inventeringstillfället övermossad. En gårdsägare från Ek meddelade att hans mor sett "tecken i berget", som flicka. Ristningar belägna i SÖ delen, enligt tillägg vid specialinventering 1994."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen i vattenrinning på övertorvad häll med exfoliationsskador. Skogsmark (barrskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 30 m V om hörn av åker. Ca 35 m V om skogsväg."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.767605
Longitud: 11.347056
Lämnings-ID: L1967:3569
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 518:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3569