Hällristning L1967:3530 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,83x2,13 m (NNÖ-SSV), bestående av 4 skepp, 1 människofigur, 1 djurfigur, 2 cirkelfigurer, 1 helt uthuggen yta, 9 linjer och 9 skålgropar. Skeppen är 17-51 cm l, 3 av dubbellinjetyp och 1 av enkellinjetyp, samtliga utan bemanning, de två tydligaste med roder. Människofiguren är 24 cm l. Djurfiguren är 31 cm l, med stora, uppåtsvängda horn. Cirkelfigurerna är 5-6 cm diam, helhuggna. Den helhuggna ytan är 10x9 cm stor. Linjerna är 6-16 cm l. Skålgroparna är 2,5-4 cm diam och 0,2-0,5 cm dj, varav två sammanbundna med en 5,5 cm l, grunt huggen linje. Belägen på VNV-sluttande, slät granithäll med vattenrinning. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2017-5223) Äldre beskrivning: Hällristning, 2.80 x 1 m (VSV-ÖNÖ), bestående av 2 skepp, 1 djurfigur och 7 älvkvarnar. Skeppen, 40 och 48 cm l, är belägna i mittpartiet ca 1.5 m från kanten av ett 7 m h stup och har båda vinkelrätt övergång mellan botten och stäv. Båda skeppen är dubbellinjiga. Det mindre skeppet har djurhuvudformade stävar och det större har en roderliknande anordning i akterpartiet (Ö delen), antagligen ett överhugget mindre skepp. Djurfiguren, 27 cm l, belägen SV om skeppen är en oxe med kraftigt uppåtsvängda horn. Älvkvarnarna, 2-3 cm diam och 0.5 cm dj, är spridda över hällen. Hällen är översilad och lutar 12 grader åt VNV."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mot NNV brant stupande bergsavsats i V kanten av bergsparti. Skogsmark (blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 20 m Ö om landsväg. 10 m V om stengärdesgård. Omedelbart Ö om bergsstup. "
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.702594
Longitud: 11.338687
Lämnings-ID: L1967:3530
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 835:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3530