Hällristning L1967:3505 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,8x0,6 m (NV-SÖ), bestående av 2 hällristningsytor (A och B), med tillsammans 1 skepp, 2 fotsulefigurer, 3 parallella streck, 1 linje och 1 troligen sentida kilformad uthuggning. A, Hällristningsyta, 0,60x0,13 m (N-V), bestående av 1 skepp och 1 linje. Skeppet är 60 cm l, av dubbellinjetyp med spant och bemanningsstreck samt skrovutsmyckning bestående av en liten ring och 2 skålgropar. Linjen är 5 cm l. 0,8 m S om skeppet är en kilformad uthuggning, 16x7 cm stor och 1,2 cm dj, troligen sentida. Ca 4,5 m ÖSÖ om yta A är: B, Hällristningsyta, 0,98x0,23 m, bestående av 2 fotsulefigurer och 3 parallella streck. Fotsulefigurerna är 22 cm l, konturristade med dubbla sandalband, parställda. En av fotsulorna är skadad av avspjälkning. De parallella strecken är lodräta, 39 cm l. Den äldre beskrivningen har justerats utifrån ändringsanmälan inkommen år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2-3415-2015) - - Äldre beskrivning: Hällristning, minst 60x20 cm (N-S), bestående av 1 skepp med älvkvarnar och ringar.Skeppet är minst 60 cm l, bemannat och försett och med ävkvarnar och ringar. I de fönster som nu finns kvar tyder på att skeppet varit fint utsmyckat. Tyvärr kan man bara gissa sig till stävarna.Belägen på söndervittrad häll med många ofullständiga figurer."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats på SÖ-sluttande, buktig häll. Undernummer 2: På mot Ö sluttande häll. Kant av skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Undernummer 1 är belägen 20 m NV om NV hörnet av manhus."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.644103
Longitud: 11.316642
Lämnings-ID: L1967:3505
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 487:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3505