Hällristning L1967:3461 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,3x1,55 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 skepp och 50 skålgropar. Skeppet är 58 cm l, av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Av skålgroparna är 48 runda, 2-8 cm diam, 1 är oval, 8x5 cm och 1 är "bönformad", 9x5 cm, 0,2-0,8 cm dj. Belägen på ovittrad häll med stora exfoliationsskador. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2-3415-2015) Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Slät, nästan plan häll mot SV. Mark mellan beteshage och åker (ris- och buskvegetation)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m SSV om fixpunkt i berg. 10 m NÖ om kant av åker, mätt från en punkt som ligger 21 m NV om åkerhörn. 24 m VNV om landsväg tillLur."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.759432
Longitud: 11.353027
Lämnings-ID: L1967:3461
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 466:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3461