Hällristning L1967:3447 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,1x1,4 m (Ö-V), bestående av 10 skepp, 1 människofigur, 5 obestämbara figurer och 17 skålgropar. Skeppen är 23-107 cm l, 1 med helt uthugget skrov, spiralstävar, bemanningsstreck och 1 människofigur, 3 av dubbellinjetyp, varav 2 med spant- och bemanningsstreck och 6 av enkellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck. Människofiguren står i ett av skeppen, är 27 cm l, med helhuggna kroppar. De obestämbara figurerna är 9-17 cm l. Skålgroparna är 2,5-5,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Den äldre beskrivingen har justerats utefter ändringsanmälan inkommen år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2-3415-2015) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 3.0x1.5 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 10 skepp och 15 ävkvarnar.Skeppen är 24-93 cm l. Ett av dem är 55 cm l, dubbeldäckat med fönster, och välbevarat.Älvkvarnarna är 2.5-4.5 cm diam och 0.1-0.4 cm dj.Ristningen ligger på nästan plan V-sluttande häll ,belägen i vattenslipad ränna.Del av ristningen bortsprängd vid ombyggnad av E6 under slutet av1950-talet. Hällen ligger 3 m över vägbanan och figurerna går heltut till kanten."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på närmast plan, lätt vittrad granithäll, delvis i vattenrinning."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m NÖ om väg E6 (NV-SÖ). 20 m Ö om en punkt på E6 där markvägenåt V börjar. 75 m NV om körväg åt Ö."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.757026
Longitud: 11.275377
Lämnings-ID: L1967:3447
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 458:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3447