Hällristning L1967:3294 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 12x4,6 m (Ö-V), bestående av 4 hällristningsytor (A-D), med tillsammans 19 skepp, 4 människofigurer, 2 djurfigurer, 2 ramfigurer, 24 helhuggna ytor, linjer och fragment, samt 31 skålgropar. Längst i NV på hällen är: Hällristningsyta (A), 3,70x1,75 m (NÖ-SV), bestående av 10 skepp, 2 människofigurer, 2 fragment och 10 skålgropar. Skeppen är 26-51 cm l, 2 av enkellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck; 5 av dubbellinjetyp, varav 2 med bemanningsstreck; 3 med helt uthugget skrov med bemanningsstreck. € av skeppen med raka stävar, varav 3 med Y-format slut, placerade lodrätt på hällen. 5 andra skepp samlade i en klunga, vågrätt. Människofigurerna är 30-35 cm l, ej färdighuggna. Fragmenten är 4-22 cm l. Av skålgroparna är 9 runda, 2-3 cm diam och 0,2-0,4 cm dj; 1 oval, 8x3,5 cm st och 0,5 cm dj. 5 av skålgroparna är i rad under ett skepp. Belägen på VSV-sluttande, vattenöversilad häll, blank i NV, vittrad i SÖ. 2,2 m SSÖ om yta (A) och omedelbart NV och NÖ om stenbrottskant är: Hällristningsyta (B), 1,60x1,05 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp, 2 ramfigurer, 1 helhuggen yta, 5 linjer och fragment, samt 5 skålgropar. Skeppen är 22-33 cm l, 1 med helt uthugget skrov och med korta bemanningsstreck, det andra av dubbellinjetyp med två bemanningsstreck. Ramfigurerna är 10x15 cm resp. 13x22 cm stora, överhuggna av det helhuggna skeppets stävar. Den helhuggna ytan är 9x7 cm stor. Linjerna och fragmenten är 7-34 cm l. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,4 cm dj. Belägen på VSV-sluttande, vittrad häll. Nedre delen av hällen bortsprängd, hällristningen fortsätter på det lössprängda blocket, Raä nr 833:2. 3,95 m SÖ om yta (A) och 3,4 m Ö om yta (B) är: Hällristningsyta (C), 0,93x0,55 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 2 djurfigurer och 4 fragment och linjer. Skeppet är 45 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck. Djurfigurerna är 21-33 cm l, fyrbenta, det större konturhugget med vertikala streck i kroppen, det mindre helt uthugget. Linjerna och fragmenten är 18-40 cm l, varav ett helt uthugget. Belägen på svagt SV-sluttande häll. 1,3 m ÖSÖ om yta (C) är: Hällristningsyta (D), 3,60x1,20 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 6 skepp, 2 människofigurer, 12 linjer och fragment, samt 16 skålgropar. Skeppen är 13-83 cm l, 5 av enkellinjetyp, varav 3 med bemanningsstreck; 1 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Människofigurerna är 24 cm l. Linjerna och fragmenten är 5-21 cm l. Skålgroparna är 2,5-5,5 cm diam och 0,3-0,8 cm dj. Belägen på huvudsakligen VNV-sluttande, delvis mycket vittrad häll. Övre delen av hällen SV-sluttande. 2,90 m SV om yta B är: Hällristningsyta (E) (tidigare i FMR 833:2), 0,6x0,4 m st, belägen på ett lossprängt stenblock, 1,5x1,5 m st, bestående av 1 skepp och 2 fragment. Skeppet är 48 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck, mycket vittrat. Fragmenten är 13-20 cm l. Hällen är nederdelen av yta B. Tre sentida borrhåll och mejselhuggen anvisningslinje på hällen. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2017-5223) Äldre beskrivning: 1) Hällristning, 11.80 x 4.40 m (NV-SÖ), bestående av 15 skepp, 3 människofigurer, 3 djurfigurer samt 28 älvkvarnar. Av skeppen, 22-81 cm l, är 7 dubbellinjiga och minst 2 av dem är bemannade samt 5 med uppsvängda stävar. Två skepp i hällens N del har vinklad övergång mellan stäv och botten. Människofigurerna, 24, 32 samt 40 cm l och belägna på ristningens SÖ respektive NV delar är armlösa med kraftiga ben. Djurfigurerna, 16-34 cm l, är belägna på ristningsytans centrala del samt är av oklar art. Älvkvarnarna, 2-5 cm diam och 0.5-1 cm dj är spridda över hällen. Samtliga figurer är belägna inom två större översilade partier påhällen. Hällen är skadad av brytning i V kanten. 3 m VSV om nr 1, i SV delen av lössprängd berghäll är 2) Hällristning, bestående av 1 skepp. Skeppet är 42 cm l, med uppsvängda stävar. Belägen omedelbart ÖSÖ om ek, vinkelrätt mot hällens nedre kant. Hällen har varit imålad med falu rödfärg år 1979, som nu flagnat av. Upptäckta och framgrävda av T. Högberg år 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NV-sluttande häll i V sluttning av ställvis moräntäckt bergsparti. Skogsmark (blandskog av tall och ek)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 50 m Ö om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.701744
Longitud: 11.338994
Lämnings-ID: L1967:3294
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 833:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3294