Hällristning L1967:3275 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,3x2,6 m (NÖ-SV), bestående av 2 ytor (A och B) med sammantaget 5 skepp, 6 djurfigurer, 1 fotfigur, 9 fragment och linjer samt 12 skålgropar. A) Hällristningsyta, 3,1x2,6 m (NÖ-SV), bestående av 4 skepp, 6 djurfigurer, 1 fotfigur, 9 fragment och linjer samt 12 skålgropar. Skeppen är 26-65 cm l, 3 av enkellinjetyp med bemanningsstreck och 1 av dubbellinjetyp med spant- och bemanningsstreck. Djurfigurerna är 22-42 cm l, varav 1 hjort och 5 hästar, varav 4 med ryttare. 2 djur har fallos och 2 har skålgrop under svansen. 1 ryttare håller i tyglar. 1 häst är mycket tunt prickhuggen. Fotfiguren är 23x13 cm, konturristad med mycket tunt ristat sandalband. Fragmenten och linjerna är 5-30 cm l. Skålgroparna är 1,5-3 cm diam och 0,1-0,2 cm dj. Figurerna längst i ÖSÖ (obestämbar figur) och längst i VNV (fotfiguren) är huggna på annat sätt än de andra figurerna på hällen. Sentida? 1,65 m SV därom är: B) Hällristningsyta, bestående av 1 skepp, 48 cm l, dubbellinjetyp med inåtböjda stävar, utan bemanning. Beskrivningen justerades utefter ändringsanmälan inkommen år 2016. (RAÄ dnr. 3.4.2-6487-2016) Äldre beskrivning: Hällristning, 5,5x3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 skepp, 5 djur, 1 fotsula samt en del streck otydbara figurer. Skeppen är 18-60 cm l. Det längst till vänster belägna 47 cm l, enkelt dubbeldäckat. Skeppet i mitten är omgivet av djur och dubbeltäckat med 6 fönster och med två bemanningsstreck och utåtböjda stävar. De övriga skeppen är enkellinjiga och bemannade. Djurfigurerna är 22-42 cm l. Fotsulan är 22 cm l. Av djuren, som är fyrfotadjur (hästar) är tre falliska och fyra bär ryttare. Alla vända mot NÖ. Det nedersta djuret tycks ha fallisk ryttare och är försedd med töm. Vid sidan av fotsulan är ett böjt streck, vilket troligen utgör en påbörjad fotsula. En del av figurerna är imålade med gul färg."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Slät häll mot SÖ, på bergssluttning. Ljungmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Belägen 15 m NV och vinkelrätt om landsvägen mätt från en punkt som ligger 60 m SV om hörn av åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.676082
Longitud: 11.307176
Lämnings-ID: L1967:3275
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 474:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3275