Hällristning L1967:3255 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 0.5 x 0.3 m (NÖ-SV), bestående av 2 människofigurer.Människofigurerna är 25 respektive 28 cm h, motställda varandra med i upplyft arm spjut, 19 respektive 26 cm l. Den större har i sinvänstra hand en sköld eller pilbåge, 12 cm h. Figurerna är helt uthuggna med huvuden, ben och fötter. I SÖ-sluttande hällparti SÖ om 1 m br isslipränna mitt i äldre numera nedlagd körväg.3 m VNV om 1 är2) Älvkvarnsförekomst, 7 x 3-4 m (NÖ-SV), bestående av sammanlagt77 älvkvarnar. Dessa är 2-6 cm diam (i regel 3-5 cm) och 0.5-1 cmdj. De förekommer huvudsakligen i två koncentrationer, dels 21 stycken på lägre SÖ-SSV sluttande hällavsats och dels 45 stycken på välvt part på hällens mellersta, centrala parti. Av de senare är 11+ 7 stycken sammankopplade i två linjer. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mindre klack i SV sluttning vid foten av berg- och moränområde invid mindre sand- och lerbäcken. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SV om ägogräns och 6 m NV om kant av åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.70452
Longitud: 11.322691
Lämnings-ID: L1967:3255
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 862:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3255