Hällristning L1967:3182 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,49x0,32 m (NNV-SSÖ), bestående av 4 skepp, 23-56 cm l. 3 skepp är av dubbellinjetyp med bemanningsstreck och 1 har helt uthugget skrov och bemanningsstreck. 1,3 m Ö om skeppen är en oval grop, troligen naturbildning som tidigare registrerats som skålgrop. Beskrivningen uppdaterades i enighet med ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄdnr. 3.4.2-66-2017) Tidigare beskrivning: Hällristning, 1,55x1,3 m (NV-SÖ), bestående av 3 skepp och 1älvkvarn. Skeppen är på rad omedelbart nedanför mosskant i hällens övre del. Alla är dubbellinjiga med lätt uppsvängda stävar. Det minsta, beläget längst åt S, har 9 bemanningsstreck. Sannolikt har ytterligare ristningar funnits på den del av hällen som bortsprängts vid anläggandet av landsvägen på 1930-talet. Älvkvarnen är 2 cm diam och 0,5 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på övre delen av ÖNÖ-sluttande normalvittrad granithäll, söndersprängd i Ö och S."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m V om landsväg vid en punkt 14 m N om mötespunkt med äldre landsväg."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.69917
Longitud: 11.338559
Lämnings-ID: L1967:3182
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 836:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3182