Hällristning L1967:3180 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 9,8x7 m (NÖ-SV), bestående av 4 hällristningsytor (A-D) med sammantaget 13 skepp, 1 djurfigur, 2 rektanglar, 3 obestämbara figurer och 6 skålgropar. A) Hällristningsyta, 4,6x1,5 m (NÖ-SV), bestående av 13 skepp, 2 rektanglar, 3 obestämbara figurer och 4 skålgropar. Skeppen är 10-105 cm l. 8 skepp är av enkellinjetyp, varav 5 med bemanningsstreck, medan 5 har helt uthugget skrov, 4 med bemanningsstreck. Rektanglarna är helt uthuggna, 21-45 cm l, varav en vittringsskadad. De obestämbara figurerna är 8-26 cm l. Skålgroparna är 3-5,5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Ca 5 m VNV därom är: B) Hällrsitning, bestående av 1 djurfigur, 27 cm l. Figuren liknar en ofullständig häst med tygel. Ca 5,5 m SV därom är: C) Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4,5 cm diam och 0,5 cm dj. 3 m VNV därom är: D) Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 3 cm diam och 0,3 cm dj. Beskrivningen justerades utefter ändringsanmälan inkommen år 2016. (RAÄ dnr. 3.4.2-6487-2016) Äldre beskrivning: Hällristning, 6,8x2,2 m (NÖ-ÖNÖ-SV-VSV), bestående av: 12 skepp,1 djurfigur, ytterligare några obestämbara streck finns och 9 älvkvarnar. Skeppen är 10-103 cm l, med 1-25 bemanningsstreck. Nio av dem är enkellinjiga och åtminstone sju av dessa har uppsvängda stävar. Tre av dem är helt uthuggna. Djurfiguren är 27 cm l, med huvuvdet format som en ring. Älvkvarnarna är 1-5 cm diam och 0,4-1 cm dj. 5,3 m SV om åtta av dem finns en som är 3 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på vattenöversilad, 10-15 grader sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på svagt SÖ-sluttande slät granithäll, delvis vittringsskadad. Skogsmark (barrskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"45 m SÖ om gammal landsväg. 30 m NNÖ om RAÄ-nr 480."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.679027
Longitud: 11.311913
Lämnings-ID: L1967:3180
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 481:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3180