Hällristning L1967:3165 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,85x2,75 m (NNÖ-SSV), bestående av 4 skepp, 4 djurfigurer, 3 obestämbara figurer och 7 skålgropar. Skeppen är 20-28 cm l, med helt uthuggna skrov och utan bemanning. De är av järnålderstyp och står på rad över varandra. Djurfigurerna är 24-36 cm l, bestående av hästar (hingstar), varav 2 med ryttare som håller i tyglar. De obestämbara figurerna är 5,5-15 cm l. Skålgroparna är 2,5-4 cm diam och 0,1-0,3 cm dj. Hällens SSV del är vittrad och enligt äldre uppgifter ska där funnits fragment av skepp som dock ej är synliga i dag. Beskrivningen justerades utefter ändringsanmälan inkommen år 2016. (RAÄ dnr. 3.4.2-6487-2016) Äldre beskrivning: Hällristning, 3x2,5 m (NV-SÖ), bestående av 5 skepp, 4 djurfigureroch 5 ävkvarnar. Skeppen är 22-44 cm l, enkla och obemannade. Djurfigurerna är 25-36 cm l, fyrfota (hästar) varav ett har ryttare med töm (?) och två falliska. Älvkvarnarna är 3-4,5 cm diam och 0,1-0,2 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på ÖSÖ-sluttande granithäll i vattenrening. Bergssluttning. Skogsmark (barrskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"28 m NV om landsväg. 16 m NÖ om stengärdesgård (ägogräns) där RAÄ-nr 479 ligger."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.678806
Longitud: 11.311886
Lämnings-ID: L1967:3165
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 480:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3165