Hällristning L1967:3164 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,35x1,03 m (N-S), bestående av 2 obestämbara skeppsliknande figurer och 18 skålgropar. De obestämbara skeppsliknande figurerna är 20-46 cm l. Skålgroparna är 2,5-5,5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Den äldre beskrivingen har justerats utefter ändringsanmälan inkommen år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2-3415-2015) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2,4x0,8 m (N-S), bestående av 2 skepp och 16 älvkvarnar. Skeppen är 20-46 cm l av enkellinjetyp. Älvkvarnarna är 3-6 cm diam och 0,5-1 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Sammanhängande, långsmal och kullrig häll mot SÖ, på bergssluttning. Ung skogsmark, (ljungbevuxen)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Telefonledningar går parallellt över ristningen. 13 m NV om landsväg mätt på vägen från en punkt som ligger 18 m SSV om SV hörnet av manhus."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.762882
Longitud: 11.355013
Lämnings-ID: L1967:3164
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 464:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3164