Hällristning L1967:3152 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,13x1,10 m (NV-SÖ), bestående av 4 skepp, 33-68 cm l, 2 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck, 2 med hult uthugget skrov och bemanningsstreck. Ett av de med helt uthugget skrov är mycket vittrat, kan ha varit av dubbellinjetyp. 3 av skeppen har inåtvända stävar och är av äldre bronsålderstyp. Den äldre beskrivningen har justerats utifrån ändringsanmälan inkommen år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2-3415-2015) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1,62x0,87 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skepp. De två största skeppen är 69 respektive 66 cm l, dubbeldäckade och bemannade. Det tredje 38 cm enkelt och bemannat."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skrovlig, SV-sluttande häll på bergssluttning mot V. Slät, nästan plan häll mot S, på bergskulle i ljungmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m VNV om NV hörnet av stuga. 6,5 m Ö om kraftledningsstolpe. 2 m V om gammal husgrund."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.761514
Longitud: 11.262887
Lämnings-ID: L1967:3152
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 468:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3152