Hällristning L1967:3139 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,9x1,5 m (NNÖ- SSV), på ryggen av uppstickande, starkt vittrad häll, bestående av 4 skepp, 1 fotsula, 1 cirkel och 20 älvkvarnar. Skeppen är 30-48 cm l, varav det största och tydligaste i N delenoch djupt hugget. De övriga är enkla med ett fåtal bemanningsstreck. Vittrade. Cirkeln, i SV, är 8 cm diam. Fotsulan, 30 cm SV om N skeppet, är 28 cm l, konturhugget med tår och i mitten en skålgrop, något osäker. Älvkvarnarna, 3,5-8 cm diam och 0,5-1,5 cm dj och spridda över hällen. En av dem är belägen på ristningsytans mittparti och är 13 cm diam och 3,5 cm dj. Flera av figurerna är starkt vittrade och därför något osäkra. Skiss över det tydliga skeppet längst bak i inventeringsboken."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flackt bergsparti. Åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m SSV om åker som går runt berghällen."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.660448
Longitud: 11.365039
Lämnings-ID: L1967:3139
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 944:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3139