Hällristning L1967:3069 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,2x4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 hällristningsytor (A-C), med sammantaget 10 skepp, 2 människofigurer, 1 cirkelfigur, 2 redskapslikande figurer, 4 fragment och 9 skålgropar. A) Hällristningsyta, 3,75x2,62 m (NV-SÖ), bestående av 9 skepp, 2 människofigurer, 1 cirkelfigur, 2 redskapslikande figurer, 4 fragment och 3 skålgropar. Skeppen är 25-82 cm l, 4 av dubbellinjetyp, varav 2 med spantstreck, därav 1 med bemanningsstreck och en stor människofigur. 5 har helt uthugget skrov, varav 2 med bemanningsstreck. Människofigurerna är 55-120 cm l, båda med helt uthuggen kropp, svärd och stora vader, den större även med fallos och skrotum samt 5 fingrar på varje. Mycket djupt huggen, ca 1 cm. Den mindre människofiguren står i ett skepp. Cirkelfiguren, "solstativ" består av en helt uthuggen skiva, 19 cm diam och med två linjer som skaft, 21 cm l. De redskapsliknade figurerna är 24-37 cm l, helt uthuggna och med skaft. Fragmenten är 13-24 cm l. Skålgroparna är 4,5-5,5 cm diam och 0,5 cm dj. Fler figurer har troligen funnits på den vittrade hällen. 2,4 m Ö om yta A är: B) Hällristningsyta, bestående av 1 skepp, 65 cm l, dubbellinjetyp och med två bemanningsstreck. 1,6 m N om yta A och 1,7 m VNV om yta B är: C) Hällristningsyta, 1,5x0,4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 skålgropar, 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Beskrivningen uppdaterades enligt ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄ dnr. 3.4.2-67-2017) Tidigare beskrivning: Hällristning, 3,60x2,55 m (NV-SÖ), bestående av 11 skepp, 1 stor mansfigur, 1 ring på ben, 1 streck och 4 ävkvarnar. Skeppen är 30-83 cm l. Det är längsta 83 cm l och är en dubbeldäckare med två fönster och lika djupt huggen som stormannen. I detta skepp går från mitten två linjer upp, nu synligt ca 30 cm. Av de övriga skeppen är sex enkla köllinjer. Tre är bemannade och tre är helt uthuggna.Mansfiguren är 120 cm h och har båda armarna lyfta framför sig. Dessa är försedda med var sina femfingrade händer. Han är fallisk och bär svärd. Han har en ävkvarn i främre knävecket och är ovanligt djupt huggen, närmare bestämt 6-8 mm. Ringen på ben är 20 cm diam. Strecket är 40 cm l. Älvkvarnarna är 4-5 cm diam och 0,2-0,4 cm dj. Figurerna på hällen är vända i två riktningar; den S delen med stormannen och 6 av skeppen vända mot ÖNÖ, den N delen med ringen och 5 av skeppen vända mot SSÖ. Partierna åtskiljs av en svag sänkning i berget. Ristningen begränsas upptill av en spricka (ÖSÖ-VSV) i berget."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på mycket skrovlig ÖNÖ-sluttande häll i NÖ ändan av glänta i skogsmark (barrskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m SV om stängsel (ägogräns) mätt från en punkt på ägogränsen som ligger 22 m NV om hörn av gammal åker. 8 m SSÖ om skogsstig tilltorpet Fossemyr."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.634924
Longitud: 11.353372
Lämnings-ID: L1967:3069
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 488:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3069