Hällristning L1967:2999 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning bestående av 2 hällristningsytor (A och B). A, Hällristningsyta, 1,75x0,42 m (N-S), bestående av 3 skepp, 1 skeppslikande figur samt 5 skålgropar. Skeppen är 20-100 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Den skeppsliknande figuren är 9 cm l, fragmentarisk. Skålgroparna är 3-3,5 cm diam och 0,2-0,4 cm dj. Ca 1,5 m VNV om yta A är: B, Hällristningsyta, bestående av 1 skålgrop, 3,5 cm diam och 0,4 cm l. Den äldre beskrivningen är justerad utifrån ändringsanmälan inkommen år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2-3415-2015) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1,5 x 0,4 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp och 4 älvkvarnar. Skeppet, 100 cm l, är av enkellinjetyp och bemannat. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0,5 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"26 m NV om kant av åker och 36 m NÖ om hörn av åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.753733
Longitud: 11.345268
Lämnings-ID: L1967:2999
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 886:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2999