Hällristning L1967:2886 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2 x 0.1-0.7 m (NÖ-SV), bestående av 2 djurfigurer, 3 obestämbara figurer och 2 älvkvarnar.Djurfigurerna, 24 respektive 34 cm l, belägna i NÖ delen är behornade och föreställer sannolikt oxar med svans och fallos. Den större har 21 cm l fallos och lyfter svansen under vilken den har 1 älvkvarn (?), 1 cm diam och 0.1 cm dj. Hornkronan är cirkelormig ochsluten.De obestämbara figurerna är 5-20 cm l.Älvkvarnarna är 1.5-3 cm diam och 0.2-0.5 cm dj.2 m NÖ om 1 är2) Älvkvarnsförekomst, 1.15 x 0.4 m (NÖ-SV), bestående av 6 älvkvarnar. Dessa är 2-3 cm diam och 0.2-0.5 cm dj. I torven SV om hällen är talrik skärvig och delvis skörbränd sten, 5-15 cm st.Ett tiotal meter ÖNÖ om Nr 2 är en osäker skeppsstäv och 4 m N omdenna är 2 osäkra älvkvarnar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö och SÖ sluttande bergsavsats i SÖ sluttande moränmark invid lerslätt. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m NNV om kant av åker (stengärdesgård) och 26 m SV om annan kant av åker. Sistnämnda uppgift avser nr 2)"
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.703029
Longitud: 11.350053
Lämnings-ID: L1967:2886
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 866:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2886