Hällristning L1967:2869 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,6x0,7 m (N-S), innehållande 2 hällristningsytor (A och B), bestående av tillsammans 16 skepp, 6 djurfigurer, 4 fiskar, 2 fotsulefigurer, 10 obestämbara figurer och fragment, samt 10 skålgropar. A, Hällristningsyta, 4,7x3,7 m (NÖ-SV), bestående av 14 skepp, 6 djurfigurer, 4 fiskar, 2 fotsulefigurer, 10 obestämbara figurer och fragment, samt 10 skålgropar. Skeppen är 20-168 cm l, de flesta fragmentariska. 1 skepp är av enkellinjetyp med bemanningsstreck, 8 av dubbellinjetyp, varav 1 med vinkelformade spant och 1 med lurblåsare, de flesta med bemanningsstreck, 5 med helt uthugget skrov, de flesta med bemanningsstreck, varav 1 med lurblåsare och 4 utsparade fiskar i skrovet. Djurfigurerna är 13-35 cm l, fyrbenta med helt uthuggna kroppar, varav 1 med horn (nötkreatur). Fiskarna är 13,5-15,5 cm l, varav 1 fragmentarisk. Fiskarna är utsparade, ej huggna, belägna i ett helhugget skeppsskrov. Fotsulorna är 24-26 cm l, konturhuggna och med sandalband. De obestämbara figurerna och fragmenten är 8-28 cm l. Skålgroparna är 2,5-4 cm diam och 0,2-0,7 cm dj. Större delen av hällen är skadad av avspjälkningar och exfoliationer. Ca 1,5 m SÖ om yta A är: B, Hällristningsyta, 2,53x0,7 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp, 83 cm resp. 126 cm l, varav det större är trelinjigt med bemanningsstreck, det mindre dubbellinjetyp med bemanningsstreck, fragmentariskt (ej färdiggjort). Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2-3415-2015) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 3,65x2,95 m (NV-SÖ), bestående av 9 skepp, minst 6 djurfigurer, 2 fotsulor och 6 ävkvarnar. Skeppen är 33-? cm l. Djurfigurerna är 13-35 cm l. Belägen i vattenränna på söndervittrad häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats på SÖ-sluttande buktig häll, i kanten av skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Undernummer 1 är belägen 20 m NV om NV hörnet av manhus."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.644087
Longitud: 11.316885
Lämnings-ID: L1967:2869
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 487:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2869