Hällristning L1967:2847 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde bestående av 2 ytor (A och B) med sammantaget 2 skepp, 2 fågelfigurer, 1 linje och 1 skålgrop. A) Hällristning, 1,3x0,3 m (NV-SÖ), bestående av 2 fågelfigurer och 1 skålgrop. Fågelfigurerna är 13-15 cm l, med kluvna stjärtar och ett ben. Skålgropen är 5,5 cm diam och 0,5 cm dj. Ca 5 m NÖ därom är: B) Hällristning, 0,80x0,20 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp och 1 linje. Skeppen är 21-36 cm l, en av dubbellinjetyp med bemanningsstreck och en av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Linjen är 8 cm l, fragmentarisk. Över det mindre skeppet kan man ana rester av ett numer nästan helt bortvittrat skepp. Beskrivningen justerades utefter ändringsanmälan inkommen år 2016. (RAÄ dnr. 3.4.2-6487-2016) Äldre beskrivning: Älvkvarnsförekomst bestående av 1 ävkvarn. Denna är 4 cm diam och 0,3 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Slät häll mot SÖ, på bergssluttning. Ljungmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Undernummer 1 är belägen: 15 m NV och vinkelrätt om landsvägen mätt från en punkt som ligger 60 m SV om hörn av åker. 17 m S om RAÄ-NR 476:2. Undernummer 2 är belägen: 2.5 m SSÖ och vinkelrätt om stengärdesgård."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.676223
Longitud: 11.307397
Lämnings-ID: L1967:2847
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 474:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2847