Hällristning L1967:2816 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,74x1,82 (NNÖ-SSV), bestående av 14 skepp, 6 människofigurer, 2 fotsulefigurer, 1 vagnsfigur dragen av 2 hästar, 10 obestämbara figurer och fragment, samt 38 skålgropar. Skeppen är 18-67 cm l, 6 av dubbellinjetyp med spant, varav 3 med bemanningsstreck och lurar; 4 med helt uthugget skrov, varav 3 med bemanningsstreck; 4 av enkellinjetyp, varav 2 med bemanningsstreck. Flera av skeppen är fragmentariska. Människofigurerna är 11-71 cm l, varav 2 stora med fallos, svärd och stora vader; 2 mellanstora, varav 1 med fallos, svärd och stora vader; 1 liten "streckgubbe"; samt 1 torso. Fotsulefigurerna är ovanligt stora, 30c16 cm resp. 23x14 cm, fyrkantig resp. oval, med 5 tår. En av fotfigurerna delad av en linje. Vagnsfiguren är 58x32 cm stor, tvåhjulig, dragen av 2 hästar, 40-47 cm l, fyrbenta. De obestämbara figurerna och fragmenten är 13-39 cm l. 38 skålgropar, 2,5-8 cm i diam och 0,2-1 cm dj. Belägen på ÖSÖ-sluttande häll. Mycket blank i mitten, vittrad i kanterna. Stenbrott V om ristningarn. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2014. (RAÄ dnr. 3.4.2-3415-2015) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 4,4x1,8 m (NNÖ-SSV), bestående av 6 skepp, 4 människofigurer, 2 fotsulor, 1 vagnsscen, 6 fragment och 25 älvkvarnar.Skeppen är 41-68 cm l. Två är helt uthuggna varav ett med bemanningsstreck, tre av dubbellinjetyp med bemanningsstreck, spant och lurblåsare. Ett är av enkellinjetyp med bemanningsstreck.Människorna är 17-71 cm l. Två är av streckgubbetyp och två har uthuggen kropp, långa ben och markerade vader.Fotsulorna är 24-31 cm l, 14-16 cm br och konturhuggna med tår (björnspår).Vagnscenen är 51x33 cm, bestående av två djur, 30-39 cm l och fyrbenta (hästar?). Vagnen är tvåhjulig, 40x33 cm. Fragmenten är 12-29 cm. Älvkvarnarna är 3-8 cm diam och 0.5-2 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skrovlig, ÖNÖ-sluttande häll vid bergsfot."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m NV om avtagsväg till Bramseröd mätt mitt på nämnda väg. 8 mV om landsväg till Lur."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.760119
Longitud: 11.353962
Lämnings-ID: L1967:2816
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 465:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2816