Hällristning L1967:2744 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 5.5x3.0 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 skepp, 5 djur, 1 fotsula samt en del streck otydbara figurer.Skeppen är 18-60 cm l. Det längst till vänster belägna 47 cm l, enkelt dubbeldäckat. Skeppet i mitten är omgivet av djur och dubbeltäckat med 6 fönster och med två bemanningsstreck och utåtböjda stävar. De övriga skeppen är enkellinjiga och bemannade.Djurfigurerna är 22-42 cm l.Fotsulan är 22 cm l.Av djuren, som är fyrfotadjur (hästar) är tre falliska och fyra bär ryttare. Alla vända mot NÖ. Det nedersta djuret tycks ha falliskryttare och är försedd med töm.Vid sidan av fotsulan är ett böjt streck, vilket troligen utgör enpåbörjad fotsula.Belägen i brunfärgade vattenrännor.En del av figurerna är imålade med gul färg.17 m N om 1 är2) Hällristning, 9x2.2 m (NV-SÖ), bestående av 4 skepp, Skeppen är20-75 cm l varav de två små, 20 respektive 24 cm l är enkla och obemannade. Det största, 75 cm l är obemannat, dubbeldäckat, försett med ett fönster samt med dubbla stävar. Skeppet längst upp på hällen är 49 cm l och bemannat med sju streck, dubbeldäckat och försett med tre fönster samt med dubbelstäv.Ca 12 m NNÖ om 1 och 8.5 m SSÖ om 2 är3) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 ävkvarn. Denna är 4 cm diamoch 0.3 cm dj,Belägen i en mot SSÖ svagt sluttande skrovlig häll i bergssluttning.21 m SV om 1 och 20 m NV om landsväg är enligt tillägg4) Hällristning, 2x0.3 m (N-S), bestående av :1 skepp och 3 älvkvarnar.Skeppen är 30 cm l, enkellinjigt, vittrat, fragmentariskt samt översilat.Älvkvarnarna är 2-3 cm diam och 0.5 cm dj.Figurerna är svåra att se då ristningen är svårt vittrad och fragmentarisk.Belägen på 10-20 grader sluttande häll.Hällens lutningsvinkel är 10-20 grader. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Slät häll mot SÖ, på bergssluttning. Ljungmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Undernummer 1 är belägen: 15 m NV och vinkelrätt om landsvägen mätt från en punkt som ligger 60 m SV om hörn av åker. 17 m S om RAÄ-NR 476:2. Undernummer 2 är belägen: 2.5 m SSÖ och vinkelrätt om stengärdesgård."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.675971
Longitud: 11.306769
Lämnings-ID: L1967:2744
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 474:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2744