Hällristning L1967:2715 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6x2 m (N-S), bestående av 5 skepp, 1 stegliknande figur (Skepp?) och 16 älvkvarnar. Skeppen är 37-56 cm l, varav ett är helt uthugget och de övriga är dubbellinjiga. Samtliga skepp har bemanning utom ett starkt vittrat som ligger 4 m N om de övriga figurerna. Den stegliknande figuren är 37 cm l och 9 cm br och försedd med tre tydliga "steg" av vilka en på ömse sidor har utskjutande "knoppar", 4 resp 4,5 cm diam samt mycket grunt huggna. Ett andra steg har en dylik utskjutande "knopp" på sidan. Älvkvarnarna är 2,5-5,5 cm i diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen i vattenränna. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1.2x1.15 m (NV-SÖ), bestående av 4 skepp, 1 stegliknande figur (Skepp?) och 3 älvkvarnar. Skeppen är 45-56 cm l, varav ett obemannat. Den stegliknande figuren är 37 cm l och 9 cm br och försedd med tre tydliga "steg" av vilka en på ömse sidor har utskjutande "knoppar", 4 resp 4.5 cm diam samt mycket grunt huggna. Ett andra steg har dylik utskjutande "knopp" på sidan. Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.2-0.5 cm dj. Belägen i vattenränna. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttning högt upp på berg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 25 m NNÖ om åker kant. 12 m N om stup av berg i samma riktning. Ca 47 m VNV om RAÄ-nr 223:1 i rät linje mot torpet Spräcklebäck."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.674108
Longitud: 11.351732
Lämnings-ID: L1967:2715
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 232:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2715