Hällristning L1967:2711 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,9x1 m (SV-NÖ), bestående av 3 skepp, 4 människofigurer, 1 ringfigur, 7 fragmentariska figurer och 7 älvkvarnar. Av skeppen, 33-60 cm l, är ett dubbellinjigt och alla har någon typ av bemanning. Människofigurerna är 20-37 cm l, varav 2 har uppsträckta armar och står i skepp. Ringfiguren utgörs av en enkel ring 13 cm i diam. De fragmentariska figurerna kan vara: 2 benpar, 1 liten ryttarfigur, 2 djur och 2 streck. Älvkvarnarna är 3-5 cm i diam och 0,2-0,4 cm dj, varav en är placerad som huvud på en av figurerna som står i ett skepp. 23 m mot NV om hällristningen är: Sentida ristning, ARR........ Belägen på branta nersluttningen. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1.9x1.0 m (SV-NO), bestående av 3 skepp, 1 stäv, 2 människofigurer och minst 5 älvkvarnar. Av skeppen, 33-60 cm l, är ett bemannat och ett annat dubbeldäckat.Stäven är 35 cm h. Människofigurerna är 30 respektive 37 cm l, med uppsträckta armar, varav den ena står i skepp. Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.2-0.4 cm dj, varav en placerad på den nedre figuren som står i skeppet. 23 m mot NV om hällristningen är: Sentida ristning, ARR........ Belägen på branta nersluttningen:"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ-sluttande, skrovlig häll, på bergssluttning mot bäck."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m V om kraftledningsstolpe. Ledningen går i N-S riktning. 23 m NNV om den punkt där kraftledningen skär avrundat hörn av åker. Ca 45 m SV om dösen, RAÄ-nr 570:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.716352
Longitud: 11.328898
Lämnings-ID: L1967:2711
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 205:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2711