Hällristning L1967:2703 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 15x6 m (NV-SÖ), bestående av 12 skepp och 23 älvkvarnar.Skeppen är 18-200 cm l varav 11 med bemanningsstreck och 5 dubbeldäckade samt med krokig, upprättstående stävar. Det längsta skeppet, 200 cm l, är enkellinjigt med bemanningsstreck. Skeppet är starkt vittrat.Älvkvarnarna är 3-4.5 cm diam och 0.3-0.6 cm dj.Hällen är huvudsakligen uppdelad i två ytor med 2 m mellanrum. Ytorna finns i anslutning till vattenrännor.Ristningen belägen på 5-10 graders NÖ-sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (barrskog) på bergås."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"24 m SV om gärdesgård (ägogräns). 13 m SSÖ från RAÄ-nr 351."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.681803
Longitud: 11.341586
Lämnings-ID: L1967:2703
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 352:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2703