Hällristning L1967:2683 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 9,65x1,1 m (NÖ-SV), bestående av 2 hällristningar (A & B), med sammantaget 2 skepp, 1 människofigur, 2 fågelliknande figurer, 1 hjulkors, 3 linjer och 29 skålgropar. A) Hällristning, 1,24x1,05 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 1 hjulkors, 3 linjer och 26 skålgropar. Skeppet är 36 cm l, dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Hjulkorset är 20 cm diam. Linjerna är 6-20 cm l. Skålgroparna är 2,5-4 cm diam och 0,2-0,5 cm dj och av dessa bildar 15 st en klunga. 14 m NV om V hörnet på bostadshus och ca 6 m SSV om hällristning A är: B) Hällristning, 2,65x0,4 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 1 människofigur, 2 fågelliknande figurer och 3 skålgropar. Skeppet är 23 cm l, enkellinjetyp utan bemanning. Människofiguren är 30 cm l, kropp av två koncentriska cirklar med mittpunkt, pilbåge i hand, svärd och fallos. De fågelliknande figurerna är 10-11 cm l. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Nedanför ristningen är ett sentida K inhugget, 9 cm h. Överst på hällen är en huggen "avvattningsränna", 1,4 m l. Beskrivningen uppdaterades enligt ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄ dnr. 3.4.2-67-2017) Tidigare beskrivning: Hällristning, 1.03 x 0.94 m (NNV-SSÖ), bestående av1 skepp, 1 fyrekrigt hjul, 1 streck, 1 otydlig figur (skepp?) och25 älvkvarnar.Skeppet är dubbelt och 36 cm l samt med 10 bemanningsstreck.Det fyrekriga hjulet är 20 cm diam.Strecket är 23 cm l.Den otydliga figuren är belägen högst uppe på hällen.Älvkvarnarna är 2-3.5 cm diam och 0.2-0.4 cm dj. 15 bildar en klunga.Skiss i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på SÖ-sluttande slät granithäll i vattenrinning i trädgård."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m S om NV hörnet av ekonomibyggnad. 2.60 m VSV om och mätt mittpå, på V långsidan av ladugård. 15 m NNV om torpets N sida."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.73696
Longitud: 11.282501
Lämnings-ID: L1967:2683
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 438:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2683