Hällristning L1967:2659 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,60x0,62 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 människofigur, 1 linje och 5 skålgropar. Skeppet är 35 cm l, av dubbellinjetyp utan bemanning. Människofiguren är 35 cm l, med helhuggen kropp samt 1 1/2 ben. Linjen är 30 cm l. Skålgroparna är 2,5-5,5 cm diam och 0,3-0,7 cm dj. Beskrivningen uppdaterades i enighet med ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄ dnr. 3.4.2-64-2017) Tidigare beskrivning: Hällristning, 1,47x0,45 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp, 1 människofigur och 3 älvkvarnar. Skeppet är 27 cm l och dubbeldäckat. Människofiguren är 35 cm h med ett och ett halvt ben. Älvkvarnarna är 4-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på SÖ-sluttande granithäll i vattenrinning. Skogsmark (blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 ligger 1.5 m SSÖ om stengärdesgård (ÖNÖ-VSV) (ägogräns). 19m NV om kant av åker mätt från en punkt som ligger 23 m SV om hörnav åker vid bäck. Det hela utmätt från SÖ hörnet av nr 3."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.745136
Longitud: 11.273788
Lämnings-ID: L1967:2659
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 453:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2659