Hällristning L1967:2656 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 7x6 m (NV-SÖ), bestående av 7 skepp, 8 människofigurer, 6 djurfigurer och 60 älvkvarnar. Skeppen är 25-65 cm l varav 4 är bemannade, 1 med vackra stävar och en oxe 2 dm ovanför. Människofigurerna är 15-22 cm l varav sju står i rad. Djurfigurerna är 29-62 cm l varav en är långbent och de övriga är helt uthuggna figurer av oxliknande djur. Älvkvarnarna är 2-10 cm i diam och 0,2-0,7 cm dj. Belägen på 5-10 graders ÖNÖ-sluttande häll. Hällen är uppdelad på tvåhuvudsakliga ytor, en i NV och en i SÖ, med 3 m mellanrum. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 7 x 6 m (NV-SÖ), bestående av 6 skepp, 8 människofigurer, 5 djurfigurer och 60 älvkvarnar. Skeppen är 25-65 cm l varav 4 är bemannade, 1 med vackra stävar och en oxe 2 dm ovanför. Människofigurerna är 15-22 cm l varav sju står i rad. Djurfigurerna är 29-62 cm l varav en är långbent och de övriga är oxliknande .Älvkvarnarna är 8 cm diam och 0.2 cm dj. Belägen på 5-10 graders ÖNÖ-sluttande häll. Hällen uppdelad på tvåhuvudsakliga ytor, en i NV och en i SÖ med 3 m mellanrum. Foton i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (barrskog) på berget."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"24 m SSV om gärdesgård (ägogräns) ( SSÖ-NNV)."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.681914
Longitud: 11.341398
Lämnings-ID: L1967:2656
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 351:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2656