Hällristning L1967:2655 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,50x0,35 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp och 2 böjda linjer. Skeppet är 29 cm l, av enkellinjetyp och utan bemanning. Linjerna är 11-22 cm l, böjda, kan vara påbörjade skepp. Beskrivningen uppdaterades i enighet med ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄ dnr. 3.4.2-64-2017) Tidigare beskrivning: Hällristning, 0,75x0,35 m (NV-SÖ), bestående av 3 enkla skepp."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på SÖ-sluttande granithäll. Skogsmark (blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 ligger 1.5 m SSÖ om stengärdesgård (ÖNÖ-VSV) (ägogräns). 19m NV om kant av åker mätt från en punkt som ligger 23 m SV om hörnav åker vid bäck. Det hela utmätt från SÖ hörnet av nr 3."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.745067
Longitud: 11.273885
Lämnings-ID: L1967:2655
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 453:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2655