Hällristning L1967:2643 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,6x0,15 m (Ö-V), bestående av 1 skepp. Detta är 60 cm l, dubbeldäckat och beläget på inåtbuktande, lodräthäll över en stor jättegryta. Ristningen är fullt synlig och svagt kännbar, prickhuggen på lodrät, nästan inåtvänd slät vägg, 2,5 m över marknivå."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S ändan av bergshöjd under brant som är ca 5 m h."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m NNV om markväg, mätt från en punkt ca 40 m ÖNÖ om en järnvägsövergång."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.671512
Longitud: 11.358447
Lämnings-ID: L1967:2643
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 234:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2643