Hällristning L1967:2612 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,2x1,3 m (NNÖ-SSV), bestående av 6 skepp, 2 människofigurer, 1 djurfigur, 14 skålgropar och 2 obestämbara figurer. Skeppen är 25-41 cm l, varav 5 enkellinjiga och 1 helt uthugget. Ett av skeppen är 41 cm och har 6 bemanningsstreck med hals och skålgrop som huvud, en förlängd köllinje samt stävar som avslutas av med spiraler. Ett skepp är 38 cm och har 2 människofigurer ombord, en förlängd köllinje samt två spiralformade stävar varav en inåtvänd. Två av skeppen har kölförlängningar varav ett med 6 bemanningsstreck varav två med hals och skålgrop samt en spiralstäv. Det andra har 5 bemanningsstreck och en hästhuvudstäv med öron. Av de andra skeppen är det minsta 27 cm och har hästhuvudstäv med öppet gap samt spiralstäv. Det andra har 5 bemanningsstreck samt en skålgrop strax före framstäven. Människofigurerna står i skeppet med bara överkropparna avbildade. En står i adorantställning och är 12 cm h. Den andra har hals och skålgrop som huvud och en arm höjd med yxa eller fingrar. Djurfiguren är 25 cm l med långa, inåtböjda horn, 4 ben och hängande mage. Det står vinkelrätt mot skeppens riktning och har ett streck ihopkopplat med bakbenen. Skålgroparna är 1,5-4,5 cm diam varav 1 på ett skepp, 1 framför ett skepp samt 9 som huvud till bemanningsstreck. De obestämbara figurerna består av en halvrund figur med prickhuggningar inom en tydlig konturlinje och en förlängning i SÖ. Igenom figuren går ett lurformat föremål. Det andra är en böjd linje med 2 cirkelformade linjer. (RAÄ dnr 3.4.2-1889-2017) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 3,5x1,2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 5 skepp, stävparti till ytterligare 1 skepp, 1 djurfigur och 2 älvkvarnar. Skeppen, 27-41 cm l, är enkellinjiga eller helt uthuggna och har bemanning. Det längsta skeppet har uppsvängda stävar med spiralavslutning och tidigare förlängd köllinje samt 6 bemanningsstreck med helt uthuggna överkroppar. Skeppsstäven är 18 cm l. Till vänster om föregående finns ett skepp, 35 cm l, med 2 människofigurer, varav den vänstra håller ett spjut höjt över huvudet med två armar. Djurfiguren, en oxe, har väldiga horn samt är helt uthuggen. Figurerna är grunt huggna men tydliga. Älvkvarnarna är 4-4,5 cm diam och 0,4-0,5 cm dj. Ristningsytan kan ev. vara större. Intilliggande hällpartier är nämligen övertorvade. (Raä dnr: 326-3201-2009)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt ÖNÖ-sluttande häll i ljung- och enbuskbevuxet område."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m NV om åkerkant. 10 m SÖ om hällristning RAÄ 196:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.678725
Longitud: 11.331068
Lämnings-ID: L1967:2612
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 197:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2612