Hällristning L1967:2611 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,1x1,5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 12 skepp, 9 människofigurer, 2 benpar, 1 vapenfigur, 2 övriga figurer samt 4 älvkvarnar. Skeppen är 30-154 cm l, varav 8 är helt uthuggna, 1 trelinjigt, 1 dubbellinjigt och resten enkellinjiga. Människofigurerna är 42-130 cm l och helt uthuggna med starkt markerade vader. De två största står i ett helt uthugget skepp med invecklade stävprydnader. Den störste av dessa är fallisk och håller en jämförelsevis liten yxa höjd över huvudet. Strax till vänster står ett ensamt spjut, 150 cm l. Tre av människofigurerna är lurblåsare, som står i en tät grupp under de största människofigurerna. Till höger om dessa står en människofigur som är utan armar men har tre ben. En annan är bågskytt. Benparen är 26-28 cm l. Älvkvarnarna är 5 cm i diam och 0,7 cm dj. De största människofigurerna, deras skepp, lurblåsarna och spjutet har huggits in sist men de överhuggna figurerna lyser ändå igenom, vilket ger ett märkligt och spöklikt intryck. 6 m NNÖ om de ovanstående finns 2 vattenöversilade älvkvarnar, 5 cm i diam och 0,4-0,5 cm dj. Belägna på 5 grader sluttande berg. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 3.10x1.5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 8 skepp, 6 människofigurer, 1 nyfunnet spjut, 2 par ben samt 1 älvkvarn. Människofigurerna är 42-130 cm l. Benparen är 26-28 cm l. Älvkvarnarna är 5 cm diam och 0.7 cm dj. 6 m NNÖ om de ovanståede finns 2 vattenöversilade älvkvarnar, 5 cm diam och 0.4-0.5 cm dj. Belägna på 5 grader sluttande berg. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖNÖ sluttande, nästan plan, slät häll av grovkornig ljus granit. Skogsmark (barrskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"40 m SV om byväg. 2 m V om den V storstenen."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.653544
Longitud: 11.358203
Lämnings-ID: L1967:2611
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 248:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2611