Hällristning L1967:2596 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 7 x 5 m (SV-NÖ), bestående av 17 skepp, 15 människofigurer, 1 fyrfotadjur, 1 fotsula, 3 nätliknande figurer, någrasvårtydbara figurer och minst 55 älvkvarnar.Skeppen är 23-100 cm l och såväl enkel- som dubbeldäckade. De flesta med bemanningsstreck.Människofigurerna är 23cm-1 m l, varav de flesta med bemanningsstreck och såväl enkla som dubbla däck.Fyrfotadjuret är 22 cm l.Fotsulan är 13 cm.Av nätfigurerna är den största 55 x 47 cm, försedd med två ben ochhuvudliknande uthuggningÄlvkvarnarna är 2-6 cm diam samt 0.2-1 cm dj.NÖ om nr 1 är2) Hällristning, bestående av 5 skepp, 2 människofigurer och någraälvkvarnar.Av människofigurerna är en liggande, belägen 24 cm ovanför det översta skeppet och den andra är liten och belägen under det nederstaskeppet.Älvkvarnarna är belägna i SV delen.Ristningarna är genomgående grunt huggna.Belägen på 15-20 grader sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Häll, sluttande mot SSÖ. Åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m NV om dike. 10 m S om gärdesgård med trädrad. Ledningsstolpepå nedre SSÖ kanten."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.6805
Longitud: 11.36157
Lämnings-ID: L1967:2596
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 330:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2596