Hällristning L1967:2585 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1.09x0.35 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 skeppsstävoch 1 människofigur.,Skepsstäven är 30 cm l och dubbeldäckad och styrande mot SV.Där under finns 1 människofigur, 42 cm h med uppsträckta armar ochvänd mot SV. Figuren har 4 respektive 2 fingrar på höger respektive vänster hand, enligt tillägg. Denna figur är belägen tämligen högt upp på berget och har hela kroppen uthuggen. Det är en grund,men tydlig ristning.2.5 m NV om skeppsstäven återfinns2) Hällristning, bestående av 1 oval uthuggning och 1 älvkvarn, Älvkvarnen är 4.0 cm diam och 0.2 cm dj.Den ovala uthuggningen är 10 x 6 cm.5.8 m V om nr 2 är3) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn. Denna är 4.0 cm diam och 0.2 cm dj.11 m NNV om nr 1 är4) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn. Denna är 7 cm diamoch 0.5 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Stor SÖ sluttande häll av berg i dagen. Skogsmark (blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m NV om stenbrott med markant, rätvinklig kant med nära 2 m djupt stup. Ca 90 m V om kant av åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.672887
Longitud: 11.34783
Lämnings-ID: L1967:2585
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 224:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2585