Hällristning L1967:2579 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 19,3x6,3 m (N-S), bestående av 87 skepp, 34 människofigurer, 2 par lösa ben, 15 djurfigurer, 5 cirkelfigurer, 9 övrigt obestämbara figurer och 125 älvkvarnar. Skeppen är 11-190 cm l, varav 8 är helt uthuggna, 7 är dubbellinjiga med spant, 15 dubbellinjiga utan spant ("fönster") och resten är enkellinjiga. Av skeppen har ca 40 tydligt antydd bemanning. Människofigurerna är 12-122 cm h, varav 5 har horn och 7 har svärd. Lösbenen är 16-22 cm l. Djurfigurerna är 12-46 cm l, alla fyrbenta, varav 8 har tofs i svansen. Cirkelfigurerna består av 2 cirkelkors, 12-13 cm i diam, varav 1 med en 45 cm l stång, och 3 konturhuggna enkla cirklar, 7-17 cm i diam, varav 1 har en älvkvarn i centrum. De övrigt bestämbara figurerna utgörs av en slingfigur, 30x60 cm, 1 kryss, 9x11 cm samt 7 streck, 13-23 cm l. Älvkvarnarna är 2-8 cm i diam och 0,2-0,6 cm dj. Hällen har varit utsatt för stark vittring i kombination med att många av figurerna är grunt huggna och numera lavtäckta, vilket har medfört att många figurer idag är fragmentariska och svåra att urskilja. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, (N-S), bestående av ca 50 skepp, en mängd männniskofigurer, 1 hjul, 1 vagnsfigur, en mängd mystiska figurer, bl a djurfigurer och en mängd älvkvarnar. Av skeppen är det längsta är 190 cm l. Hällen är starkt vittrad varför figurerna är mycket otydliga. Belägen på 10-20 grader sluttande, övermossad och överlavad häll. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Sammanhängande hällparti, 35 m, sluttande mot Ö."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m Ö om SÖ hörnet av S ladugården."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.658635
Longitud: 11.363548
Lämnings-ID: L1967:2579
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 417:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2579