Hällristning L1967:2564 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, ca 13x5 m (NÖ-SV), bestående av 25 skepp, 35 människofigurer, 15 fyrfotadjur, 2 par fotsulor, 1 cirkelformad skiva omgiven av figurer (stiliserade adoranter?), 50 älvkvarnar samt flera svårtydbara figurer. Skeppen är 20-140 cm l, helt uthuggna, i regel djupt. Människofigurerna är 20-120 cm l. Flera av dem är inbegripna i diverse aktiviteter (Se Balzers avbildningar). Djurfigurerna (oxar, svin, hundar m.m) är 10-35 cm l. Fotsulorna är 25 cm l, av vilka det ena paret är överhugget av en tvärs över gående människofigur. Fotsulorna är placerade så att de sinsemellan bildar rät vinkel mot varandra. Älvkvarnarna är vanligen 3-6 cm diam och ca 0,3 cm dj. Ett 50-tal är placerade i fyra rader på ristningsytans övre del. Ett förhållande, som kan observeras på fler hällar, är att ristningar är skadade genom eldavflagning just i anslutning till denna typ av ristning. Så är och fallet med denna. Ristningen är nu större än vid tiden för Balzers avbildning. En utgrävning har utförts vid ristningshällens bas i SÖ. Då tillkom fler figurer, bl a flera stora mansfigurer."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande häll. Kant av igenväxande hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m NV om landsväg Tanum-Östad."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.724154
Longitud: 11.383803
Lämnings-ID: L1967:2564
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 255:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2564