Hällristning L1967:2545 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 10,2x5,2 m (NÖ-SV), bestående av 63 skepp, 32 människofigurer, 4 ringkors, 1 "cup and ring", 2 fotfigurer, 2 djurliknande figurer, 1 öppen ring, ca 50 linjer och fragment, 1 stor oval grop samt 83 skålgropar. På hällen är även 5 sentida ristningar. Skeppen är 17-263 cm l, av enkellinjetyp och dubbellinjetyp, med och utan spant samt med helt uthugget skrov, med och utan bemanning. 3 skepp har människofigurer och 2 skepp har lurar, däribland det största skeppet. En del av skeppen är huggna i isrepor så att källinjerna är mycket djupa. Människofigurerna är 9-87 cm l, varav 11 i skepp, därav en med "slunga". Den längsta människofiguren med cirkelformad sköldkropp med sköldbucklor, svärd, fallos, stort helhugget huvud och långa ben. En människogigur är "upp och ner", mycket djupt huggen, utrustad med ringkropp, läppar, svärd, fallos och yxa i handen. De övriga är enkla människofigurer, de flesta med helt uthuggna kroppar och utan armar. Ringkorsen är 15-32 cm diam. 3 av dessa är 32 cm diam, varav 2 djupt huggna och med skålgropsnav. "Cup and ring" är 9 cm diam. Fotfigurerna är 24 cm l, parställda, konturristade, med sandalband. Den öppna ringen är 18 cm diam. De djurliknande figurerna är 11-42 cm st, varav den mindre fågelliknande. Linjerna och fragmenten är 5-48 cm l, varav några är "bemanningsstreck" eller lodräta linjer i rad. Den stora ovala gropen är 12x7 cm st och 2 cm dj, till synes huggen i en naturlig grop i hällen. Skålgroparna är 3-7 cm diam och 0,2-0,8 cm dj, varav 1 ingår i en "cup and ring". De sentida ristningarna består av 1 stor krona, 117x85 cm st, med initialerna KA under kronan. Borrade hål ingår i bilden. Även 1 skriftband, 80x30 cm st, med initialerna KA och en krona under skriftbandet, 1 skriftband, 65x14 cm st, utan läslig inskription, initialerna KJ, 20 cm h, samt 1 ankare, 27x20 cm st. Mindre exfoliationsskador. Beskrivningen uppdaterades utifrån ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄ dnr. 3.4.2-70-2017) Tidigare beskrivning: Hällristning, 10x4 m (NÖ-SV), bestående av 33 skepp, 3 fotsulor, 2 fyrekriga hjul, 3 människofigurer, 1 öppen ring, flera otydbara figurer och 62 älvkvarnar. Skeppen är 20-265 cm l. De fyrekriga hjulen är 32 cm diam. Människofigurerna är 28-50 cm h. Fotsulorna är 19-25 cm l. Den öppna ringen är 18 cm diam. Älvkvarnarna är 3-7 cm diam och 0,2-0,8 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nästan plan, SÖ-sluttande mycket sliten och delvis vittrad häll i kant av skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"40 m NNV om åkerkant. 1,5 m Ö om hög med stora skrotstenar från stenbrott."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.743668
Longitud: 11.281002
Lämnings-ID: L1967:2545
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 435:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2545