Hällristning L1967:2525 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,5x1,35 m (NV-SÖ), bestående av 6 skepp, 4 djurfigurer, 1 cirkelfigur, 7 linjer och fragment samt 7 skålgropar. Skeppen är 15-33 cm l. 4 är av enkellinjetyp utan bemanning, varav 2 är placerade över varandra nästan som ett dubbellinjigt skepp. 2 skepp har "knoppar" i ändarna, 1 av dubbellinjetyp utan bemanning och 1 med helt uthugget skrov ("järnålderstyp"). Djurfigurerna är 19-33 cm l, varav det minsta med rävsvans, 2 är falska. Cirkelfiguren är 12 cm diam, består av en ring runt en uthuggen skiva. Skivan är 7 cm diam. Linjerna och fragmenten är 6-21 cm l. Skålgroparna är 2-4,5 cm diam och 0,1-0,5 cm dj, varav 1 är omsluten av en halvcirkel, 6 cm diam. Ristningen är i två grupper med ca 1,75 m avstånd sins emellan. Gruppen i SÖ består av de två skeppen med "knoppar" och en linje, medan övriga figurer återfinns i den NV gruppen. Exfoliationsskador. Beskrivningen uppdaterades utifrån ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄ dnr. 3.4.2-70-2017) Tidigare beskrivning: Hällristning, 3,35x1,15 m (NV-SÖ), bestående av 6 skepp, 4 fyrfotadjur, 1 ringfigur, några streck (stävar?) och 5 älvkvarnar. Skeppen är 15-33 cm l, obemannade, varav det största är dubbeldäckat. Fyrfotadjuren är 18-32 cm l varav två falliska. Ringfiguren är 12 cm dian omslutande en uthuggning, 7 cm diam. Älvkvarnarna är 3-4 diam och 0,1-0,3 cm. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Slät och nästan plan SV-sluttande granithäll. Enbuskbevuxen backe på bergssluttning."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m N om NÖ hörnet av uthus (smedja). 11 m Ö om kant av gärde (vinkelrätt) och ca 75 m Ö om järnvägen."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.746591
Longitud: 11.270026
Lämnings-ID: L1967:2525
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 443:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2525