Hällristning L1967:2487 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2x1.2 m (N-S), bestående av , 3 skepp, 1 nätverksfigur samt 10 älvkvarnar.Skeppen är 40-60 cm l utan bemanningsstreck samt helt uthuggnaNätverksfiguren är 1.1x1.2 mÄlvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.5 cm dj.0.8 m N om nr 1 är:2) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn Denna är 5 cm diamoch 1 cm dj. Belägen på hällens krön.Intill och nedanför är3) Sentida ristning bestående av årtalet 1903. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttande häll. Öppen mark invid åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"St. Oppen sörgården därifrån NÖ 120 m NÖ delen av höjden. 19 m VSV om högspänningsledning i riktningen NNV-SSÖ."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.724203
Longitud: 11.365284
Lämnings-ID: L1967:2487
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 280:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2487