Hällristning L1967:2480 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,55x2,15 (N-S), bestående av 2 hällristningsytor (A och B), med sammantaget 11 skepp, 1 rad med bemanningsstreck, 1 fotfigur, 7 linjer och fragment samt 21 skålgropar. A) Hällristning, 1,85x1,85 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 10 skepp, 1 rad med 7 bemanningsstreck, 1 fotfigur, 7 linjer och fragment samt 18 skålgropar. Skeppen är 17-50 cm l, varav 3 av enkellinjetyp med bemanningsstreck och 7 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. 4 har spantstreck, varav 1 med hästhuvudstävar med spiralformig mule. Raden med 7 bemanningsstreck är 24 cm l och varje streck är ca 4 cm l. Fotfiguren är 24x11 cm st, konturhuggen, ofullständig. Linjerna och fragmenten är 9-18 cm l. Skålgroparna är 2-4,5 cm diam och 0,1-0,5 cm dj. Ca 1,5 m NNÖ om fotfiguren är: B) Hällristning, 1,2x0,27 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp och 3 skålgropar. Skeppet är 32 cm l, av dubbellinjetyp med spantstreck. Skålgroparna är 3,5-5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Skeppet och två skålgropar ligger på en närmast plan, mycket svagt S-sluttande yta. Den tredje skålgropen ligger ca 90 cm nedanför dessa. Hela ristningen ligger i vattenrinning. Beskrivningen justerad i enighet med ändringsanmälan inkommen år 2016. (RAÄ dnr. 3.4.2-6490-2016) Äldre beskrivning: Hällristning, 4.55 x 2.15 m (N-S), bestående av:8 skepp, 1 fotsula och 16 Älvkvarnar,Skeppen är 22-56 cm l, varav 7 är dubbeldäckade och 5 försedda medfönster. Alla skepp utom ett är bemannade.Fotsulan är 25 cm l, enkel och konturhuggen.Älvkvarnarna är 2.5-4.0 cm diam och 0.1-0.7 cm dj. Samt några otydliga streck.Ristningen följer ett vattenflöde och slutar nedtill i en glacialränna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på slät SSÖ-sluttande granithäll I vattenrinning. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"30 m N om NÖ hörnet av ladugård och 22 m NNV om NÖ hörnet av uthus."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.748732
Longitud: 11.273018
Lämnings-ID: L1967:2480
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 442:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2480