Hällristning L1967:2444 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 4.8x4.0 m (NÖ-SV), bestående av 10 skepp, 7 människofigurer, 2 hjul, 6 fyrfotadjur, 1 korstecken samt 482 älvkvarnar.Av skeppen, 34-78 cm l; är två enkellinjiga, sex dubbellinjiga ochtvå helt uthuggna. Ett av de enkellinjiga har 10 bemanningsstreckoch i ett av de dubbellinjiga står två adoranter, endast förseddamed överkropp.Människofigurerna är 12-30 cm l cm l. Tre av dem är helt uthuggnaadoranter med hängande fallos. Två är adoranter stående i ett dubbelllinjigt skepp.Av fyrfotadjuren 16-20 cm l förefaller ett att vara en hjort med krona.Av hjulkorsen är 16-50 cm diam. I det mindre är en älvkvarn och idet större 100 älvkvarnar.Korstecknet är 12 cm l.Älvkvarnarna är 2-7 cm diam och 0.5 cm dj.2) Hällristning, 3.5x1 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp, 4 människofigurer och 75 älvkvarnar.Skeppet är 60 cm l, dubbellinjigt med uppsvängda stävar samt med 9bemanningsstreck. I akterna är 1 älvkvarn. Ofullständig i fören.Belägen i Ö-sluttande hällparti SV om avklyftning i dess centraladel.Människofigurerna utgörs av enkla streckgubbar med utsträckta armar och huvud. Endast en, belägen I NNÖ, har ben.Älvkvarnarna är 2.5-6 cm diam och 0.2-0.5 cm dj, i regel 3-4 cm diam. De är huvudsakligen Samlade i två grupper om 33 respektive 37stycken, tätt samlade och delvis sammanhuggna. Belägna Ö om avklyftning och isrännor i centrala delen. Fyra är belägna i issliprännor.3) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn. Denna är 4 cm diamoch 0.5 cm dj. Belägen i kanten av vattenfylld isslipränn. 2.5 mSÖ om denna, i vattenflöde, är 1 osäker älvkvarn, 2 cm diam och 0.2 cm dj.I hällen (nr 1) är 3 jättegrytsliknande fördjupningar och en isslipränna i vilken är flera älvkvarnar och ett skepp.Nr 1 belägen på 5-10 grader sluttande häll med glaciala gropar ochränder.På nr 2 bör ha funnits fler ristningar på den losshuggna hällen, 1x0.3 m st. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande häll. Skogsmark (barrskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m NV om åkerkant räknat från en punkt som ligger 16 m SV om åkerns N hörn."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.708246
Longitud: 11.321577
Lämnings-ID: L1967:2444
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 184:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2444