Hällristning L1967:2442 i Tanum 🇬🇧
Foto av Hällristning L1967:2442 i Tanum
Foto av Hällristning L1967:2442 i Tanum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 5,85x2,13 m(NV-SÖ), bestående av 12 skepp, 3 människor, 2 djur, 18 skålgropar. Skepp, 13-122 cm l, varav 7 enkellinjiga, 4 dubbellinjiga, 1 helt uthuggen. Av de enkellinjiga skeppen är 6 med 2 - 17 bemanningsstreck, 1 med inåtvända stävar, 2 med spiralformiga stävar, 1 med tvärstreck mellan stäv och köllinje. 2 av de enkellinjiga skeppen är ristade över varanda, samtliga är fragmentariska pga vittring. Av de dubbellinjiga skeppen är 4 med 6-19 bemanningsstreck, 2 av skeppen har inåtsvängda stävar varav 1 med en skålgrop i kölen. 2 av skeppen har utåtsvängda stävar varav 1 spiralformig, samt 8 fönstrar. Den andra har djurhuvud formiga stävar, 19 bemanningsstreck samt 1 lurlinje och 13 fönstrar. Det helt uthuggen skeppet har 10 bemanningsstreck och är sammanhuggen med en av de enkellinjiga skeppen. Samtliga skepp är skadade pga vittring. De största skeppet är tämligen djupt huggna. Människofigur, 16 - 36 cm l, samtliga i adorantställning. Två av de helt uthuggna varav 1 med en lång böjd arm och en i kontur. Djur, 29 - 35 cm, fyrbenta med svans och öron, troligen hästar av järnålderstyp. Skålgropar, 3-6 cm diam och 0,2-0,8 cm dj. De djur och 4 skålgropar ligger på en avsats 3,2 m SV om skepp. Riktning och exponering Ö 45°S. Eventuellt finns flera figurer under trädrötter strax intill ristningsytan. (RAÄ dnr 3.4.2-2664-2017) Äldre beskrivning: Hällristning, 4.5x1.5 m (NNV-SSÖ), bestående av 4 skepp, 2 djurfigurer och 10 älvkvarnar. Skeppen är 47-117 cm l med bemanningsstreck och djupt huggna. Djurfigurerna är 30 respektive 35 cm l och ligger i vattenränna 2 m S om skeppen. Älvkvarnarna, 3-5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. 8 av dem bildar tillsammans med skeppen en grupp på ristningsytans NÖ del. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande berg, häll mot och åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m NNV om kant av åker. (Skattat avstånd p g a stark sluttning.)"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.711815
Longitud: 11.317675
Lämnings-ID: L1967:2442
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 173:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ca51b6a5-486a-4237-bd11-0393fbb38bb0