Hällristning L1967:2435 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 3,35x1,6 m 4-5 grader (N-V), bestående av 1 skepp, 2 människofigurer, 5 skålgropar, samt minnesinskrift från 1817 (se äldre beskrivning nedan). Skeppet är ca 100 cm, dubbellinjigt med spant. Människofigurerna, 13-18 cm h står i adorantställning. den minsta är grunt huggen, fallisk, vänster arm bara delvis synlig. Den står ovanpå bokstav "A" i ordet "VARBURGUM". Den största står lite under den minsta i S hörnet. 4 av skålgroparna ligger i NV hörnet och en skålgrop finns i bokstav "S" i ordet "UNUS". Minnesinskriften har inte huggits igenom figurer. (RAÄ dnr 3.4.2-2347-2017) Äldre beskrivning: Älvkvarnsförekomst och Minnesinskrift, 3.35x1.4 m (ÖNÖ-VSV). 1. Älvkvarnsförekomst, 0,4x0,4 m, på ristningsytans övre NV del, bestående av 3 älvkvarnar. Dessa är 3-5 cm diam och 0,1-0,9 cm dj. De ligger i linje (VNV-ÖSÖ). Den tydligaste älvkvarnen ligger i skriftens första rad. 2. Minnesinskrift, daterad 1817 är utförd med tämligen djupt huggna versaler, 8-10 cm h. Inskriften som är avfattad på latin skall vara utförd av sedermera professor C.G Brunius till åminnelse av hans fader, pastor Gomer Brunius. Skiss och information om textinnehåll, se inventeringshandlingarna. Belägna på 5 grader sluttande häll. Ristningshällen har varit täckt av åkerjord till en tjocklek av 0.2-0.3 m."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SSÖ-sluttande, ganska slät berghäll. Hagmark. Kantparti mot åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m ÖNÖ om i åker utskjutande hörn av hagmark. Ca 1,5 m SÖ om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.714192
Longitud: 11.320643
Lämnings-ID: L1967:2435
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 178:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2435