Hällristning L1967:2433 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 4.0x2.5 m (N-S), bestående av 10 skepp, människofigurer och 12 älvkvarnar.Skeppen är 42-125 cm l, varav 1 är dubbeldäckat. I två av dem finns stående människofigurer. De övriga har bemanningsstreck.Älvkvarnarna är 4-7 cm diam och ca 0.5 cm dj.4 m SSÖ om ristningen är 1 älvkvarn 5.5 cm diam och 1.0 cm dj.Ristningen belägen på 5-30 graders SÖ-sluttande häll.2 m ÖSÖ om denna är2) Älvkvarnsförekomst, bestående av 4 älvkvarnar. Dessa är 4-5.5cm diam och 0.1-0.4 cm dj. Belägna på tre olika hällar."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S delen av bergsholme i numera igenlagd åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 40 m S om RAÄ-nr 367:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.657855
Longitud: 11.408229
Lämnings-ID: L1967:2433
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 368:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2433