Hällristning L1967:2431 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, undersökt och borttagen år 2007, 4,93x3,32 m (Ö-V), bestående av 3 skepp, 2 hjulkors, 5 fotsulefigurer, 6 obestämbara figurer, 1 avlång fördjupning och 54 skålgropar, samt sentida ristningar. Skeppen är av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Hjulkorsen är 4-ekriga, varav 1 med skålgrop i mitten. Fotsulefigurerna är konturhuggna, varav 1 fragmentariskt par och 1 med dubbla sandalband. De obestämbara figurerna är troligen fragmentariska skepp. Den avlånga fördjupningen är med en skålgrop inuti. Av skålgroparna är 4 sammanhuggna med en ränna. De troligen sentida runorna är k + m + R + från det yngre 16-typiga runraden, liksom hällristningarna knackade med sten. Det djupt mejselhuggna korset längst ner på hällen är utan tvekan sentida. Hällristningen är belägen på uppstickande, huvudsakligen Ö-sluttande granithäll. Antalet skepp är detsamma som tidigare registrerats, men uppenbarligen är det inte samma skepp då flera ligger utanför den tidigare kända ytan. Hjulkorset beskrevs som placerat i ett av de tidigare registrerade skeppen. Där syns idag endast en kort linje. Om det funnits ett skepp under hjulkorset, vilket betvivlas, är det numera bortvittrat. Märkligare är att det andra hjulkorset, flera fotsulor och skålgropar centralt på ytan inte har registrerats tidigare. Vid undersökningen 2007 grävdes ett ca 200 kvadratmeter stort område i anslutning till hällristningen. Vid undersökningen påträffades 2 härdar, 3 rännor, 1 grop och 5 stolphål. Fynd av 1 keramikskärva och 1 slagen flinta. En härd C14-daterad till 1890±35 BP (okalibrerat), AD 50-230 (kalibrerat 2 sigma), romersk järnålder. Se även Raä nr 1129:1. (Raä dnr: 3.4.2- 3275-2009) Äldre beskrivning: Hällristning, 2,38x1,43 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skepp, 1 hjulfigur, 1 enkel fotsula och 25 älvkvarnar. Skeppet är 23 cm l med fyrekrigt hjul. Ytterligare 1 skepp finns längst ned till höger på ristningsytan. Hjulet är fyrekrigt, 18 cm diam, med älvkvarn i mitten och sammanhugget med skeppet. Fotsulan är 26 cm l. Älvkvarna är 3,5-7 cm diam och 0,2-1 cm dj. En av dem är i mitten av hjulkorset. 0,85 m SÖ om hällristningen är: Ristning, annan, 0,65x0,25 m (NNÖ-SSV), bestående av runtecken. Dessa är 23-25 cm h och kryssen mellan dem har 10-12 cm l armar. Ristade med samma huggningsteknink som de på hällen intill. Se skiss på skannat dokument På bergknallens SÖ sida, som sluttar brantare (25 grader) Ö om runorna och belägen 7 cm under den nedersta älvkvarnen är: Sentida ristning, bestående av ett kors (NNV-SSÖ), skarpt uthugget med mejsel."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skrovlig häll, Ö-sluttande, belägen på uppstickande bergknalle. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"38 m V om väg E6 (N-S) mätt från en punkt på E6 som ligger 185 m N om kvarnsten och där markväg börjar och 1 m S om markväg samt 13 m vinkelrätt (S) om kant av åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.738041
Longitud: 11.305084
Lämnings-ID: L1967:2431
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 441:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2431