Hällristning L1967:2415 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 12x12 m (N-S), totalt bestående av 57 skepp, 16 människofigurer, 12 djurfigurer, 1 vagn med 2 dragdjur, 3 cirklar, 2 cirklar med mittpunkt, 1 ringkors, 2 spiraler, 1 dubbelspiral, 2 trisklar, 1 klöverbladsliknande figur, 2 rektangelfigurer, 2 slingor, ca 10 streck och 83 älvkvarnar. För detaljerad beskrivning av figurerna, se äldre beskrivning nedan. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 12x12 m (N-S), bestående av ett stort antal figurer såsom skepp, människor, djur, ringar, hjul, spiraler, älvkvarnar och obestämbara figurer. Den stora ristningsytan kan delas upp i 5 delfält beroende på sprickor i berget samt de tidigare gjorda avbildningarna av Baltzer och beskrivningarna av O. Almgren. Del 1. Övre delen. Spiraler, stora fotliknande figurer m.m. Belägen ovan en dubbelspricka som går diagonalt över hällen. (Baltzer, pl. 23-24:4, Almgren nr 110 A) Del 2. S mellandelen. Ett skepp, 175 cm l, med rikt innehåll, 1 spjutbärare, 1 vagnsbild m.m. Belägen mellan sprickbildningar. (Baltzer, pl. 25-26:5, Almgren nr 110 B) Del 3. N mellandelen. Skepp och älvkvarnar, en del satta i ring. Del 4. S nederdelen. Skepp, hjulmänniskor, djur m.m. Del 5. N nederdelen. Skepp, ringar, djur, hjul och älvkvarnar. (Almgren nr 111) Mellan del 2 och 3 är: Sentida ristning, bestående av en prickhuggen människofigur. Nr 1 och 2 har rengjorts, troligen med kemiska medel, och dessa ytor är ljusare än omgivande partier. Hela hällen rengjordes 1972. Foton i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"10-20 graders Ö-sluttande hällar på nedre kanten av stor bergsluttning."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m V om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.693917
Longitud: 11.34053
Lämnings-ID: L1967:2415
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 18:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2415