Hällristning L1960:5276 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,38x0,68 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 1 djurfigur, 4 obestämbara figurer och 6 skålgropar. Skeppen är 17-55 cm l, med helt uthuggna skrov, varav 1 med bemanningsstreck. Djurfiguren är 17 cm l, fyrbent. De obestämbara figurerna 12-15 cm l. Skålgroparna är 2-4 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på närmast plan, mycket svagt S-sluttande granithäll. Vattenrinning. Ristningsytan är mycket slät, närmast ovittrad. Hällen fortsätter in under en konstgjord grässlänt till nybyggd parkeringsplats. Ristningen kan fortsätta in under denna. (RAÄ dnr 3.4.2-92-2016) Tidigare beskrivning: Hällristning, bestående av 3 skepp och ett antal skålgropar inom ett minst 5x3 (NV-SÖ) m stort område. Skeppen antyder att ristningen hör till bronsålder period IV. Ytterligare antikvariska bedömning bör göras inför exploatering. (Dnr 321-1656-2007)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4,7 m NV om V hörnet på äldre pumphus. 2 m S om konstgjord grässlänt till nyanlagd parkeringsplats."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.69787
Longitud: 11.234833
Lämnings-ID: L1960:5276
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 1916
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:5276