Hällristning L1959:4303 i Lur
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,62x0,69 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp, 1 människofigur, 2 djurfigurer, 1 linje och 2 skålgropar. Skeppet är 37 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck. Människofiguren är 38 cm l, helt uthuggen kropp, med en lyft arm med tre fingrar och långa ben. Djurfigurerna är 19-22 cm l, fyrbenta, den större med öppet gap, öron och fallos. Linjen är 12 cm l, går genom en skålgrop. Skålgroparna är 3-4,5 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på NV-sluttande granithäll. Hittad vid arkeologisk specialinventering utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Raä dnr: RAÄ-2017-5214)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lur socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Impediment i åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På N delen av åkerimpediment."
Vill du se flera runstenar i Lur socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.828662
Longitud: 11.308421
Lämnings-ID: L1959:4303
Riksantikvarieämbetets ID: Lur 649
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Lur
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:4303