Runsten L1990:8482 i Konga
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Rest sten, med runinskrift, sandsten, 1,7 m h, 0,6 m br och 0,8 m tj. Längst ner på den mot Ö vända sidan är en inskription (se inventeringshandlingarna). Stenen utgjorde ursprungligen mittsten på en hög kallad "Ljusekull", se RAÄ nr Konga 29:1. I Skånes kalender 1878, där "Ljusakull" omnämns, skrivs också att det på högen "ligger en runsten med den med runor ristade sidan vänd nedåt". 1924 skriver, emellertid Pehr Jonson: "I en gammal grusgrav, belägen invid vägen mellan Ask och Konga, finnes en runsten upprest. Grusgraven kallas Ljusakull, varför det är troligt att här förr varit en kulle, där man tagit grus, och att runstenen stått på bemälta kulle." Grusgropen ifråga är nu igenfylld och stenen har alltså flyttats och åter rests. Runristningen är sannolikt sentida, men uppenbarligen av viss ålder."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Konga socken i Svalöv kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark intill prästgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,5 m V om grusplan (parkering)."
Vill du se flera runstenar i Konga socken eller Svalöv kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.978095
Longitud: 13.199141
Lämnings-ID: L1990:8482
Riksantikvarieämbetets ID: Konga 24:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Svalöv
Socken: Konga
Riksantikvarieämbetets information: » L1990:8482