Runsten L1935:4704 i Selånger 🇬🇧
Även känd som Oxstastenen
Foto av Runsten L1935:4704 i Selånger
Foto av Runsten L1935:4704 i Selånger
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, ; ca 0,75 m h 0,75 m br vid basen, (VNV-ÖSÖ) och0,15 m tj. Fragmentariskt beva- rad inskrift på SSV sidan, ochpå VNV kanten. Inskriften är ca 5 m h.Under in- skriften är påSSV sidan en ristning föreställande ett djurhuvud. Kraftigt yt-skadad genom vittring. Otydligt ifylld med röd färg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Selånger socken i Sundsvall kommun (Västernorrlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ravinkant invid åker.Lövskog."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2m SÖ om åkerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.435588
Longitud: 17.161694
Lämnings-ID: L1935:4704
Riksantikvarieämbetets ID: Selånger 17:1
Sveriges runinskrifter: M13 (Medelpads runinskrifter))
Plats: Oxsta
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Oxstastenen
Län: Västernorrlands
Kommun: Sundsvall
Socken: Selånger
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a0c3e71e-0522-49b3-92d7-d966926ed4fc