Hällristning L1969:8818 i Näsinge 🇬🇧
Foto av Hällristning L1969:8818 i Näsinge
Foto av Hällristning L1969:8818 i Näsinge
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 6x2 m (SSV-NNÖ), bestående av 13 skepp och 14älvkvarnar.Skeppen är 18-112 cm l. Två är enkellinjiga och tio harbemanningsstreck.Älvkvarnarna är 2.5-7 cm diam och 0.2-0.7 cm dj. Sju sitter i radöver bemanningsstreck.Ristningen är belägen på N-NÖ-sluttande skrovlig häll somöverflutits av vatten. Den har varit illa utsatt avstenbrottsväg som går rätt över.12 m NNV om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, 0,66x0,16 m (NÖ-SV), bestående av 8älvkvarnar. Dessa är 4-5 cm diam och 0.3-1 cm dj. Fyra av dem ärhuggna tätt intill varandra så att de liknar en fyrklöver.Belägna på NNV-sluttande skrovlig häll nederst vid torvkanten.25 m NÖ om nr 1 är3) Älvkvarnsförekomst, 3.5x0.8 m (NNÖ-SSV), bestående av 20älvkvarnar. Dessa är 2.5-5 cm diam och 0.1-0.5 cm dj. Spridda.Belägna på nästan plana hällar i gårdsplan.25 m SV om nr 1 är4) Älvkvarnsförekomst, 1.5x1 m (Ö-V), bestående av 34 älvkvarnar.Dessa är 2-4 cm diam och 0.5-1 cm dj. Belägna på lågNÖ-sluttande häll.3 m VSV om nr 4 är5) Älvkvarnsförekomst, 2.9x1.6 m (N-S), bestående av 13älvkvarnar. Dessa är 3-6 cm diam och 0.5-1 cm dj. Belägna påflack hällrygg.3 m SV om nr 5 är6) Älvkvarnsförekomst, 1.3x0.5 m (NÖ-SV), bestående av 5älvkvarnar. Dessa är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj. Belägna på flackhäll.5 m S om nr 6 är7) Älvkvarnsförekomst, 0.4-0.1 m (NÖ-SV), bestående av 2älvkvarnar. Dessa är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj. Belägna på flackhäll.18 m SÖ om nr 7 är8) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn. Den är 4 cm diamoch 0.5 cm dj. Belägen på brant NV-sluttande häll och 3 movanför markytan.Foto av nr 1och skiss över lokalisering av nr 1-3 iinventeringshandlingarna.Platsen ej besökt vid revideringen 1991. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Näsinge socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergsluttning."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1är 14 m SSV om SV hörnet av potatiskällare och 4 m ÖNÖ omstenbrottskant (NNV-SSÖ). Nr 2 är 10 m V om NV hörnet avpotatiskällare. Nr 3 är 3 m S om SV hörnet av ladugård."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.019384
Longitud: 11.323761
Lämnings-ID: L1969:8818
Riksantikvarieämbetets ID: Näsinge 108:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Näsinge
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/10ab90db-9607-4eb4-8724-f78f5e34f638